کلیسا یک مشکلی دارد که گاهی بر اساس آن , قدم خوب بر می دارد و گاهی اشتباه ! کلیسای   Católico Apostólico Romano  از اسمش هم مشخص است . کاتولیک یعنی جهانی , آپوستول یعنی حواریون ,که بخش خوب و به حق قضیه است , رومانی که امپراتوری بوده و حضرت عیسی آنرا قبول نکرد و می شود قسمت بد قضیه . پس نمی شود هر دو با هم باشند . هر وقت کلیسا یک قدم بر اساس حواریون بر می دارد , خدا راضی است . اما وقتی به سمت روم می رود نه !

نماینده کلیسای روم به مسجد ما آمد و گفت ما یک مشکل داریم و آن رومی بودن ما است  ,اعتراف کرد  . من هم گفتم شما این را بر دارید میشود مسیحی تنها !

در اسلام نیز همین گونه می شد اگر امام حسین (ع) از یزید شکست می خورد . آن وقت , هم کاخ داشتیم هم کعبه ! تازه اگر یزید میدانش باز می شد که دیگر هیچ چیز باقی نمی ماند !

 
yahoo reddit facebook twitter technorati stumbleupon delicious digg
 
 

پیام های سیستم

پیام های سیستم

 
 

ارسال ایمیل

پیام های سیستم

پیام های سیستم

پاسخ به نظرات

پیام های سیستم

پیام های سیستم